Många galopperande hästar med Smedstad Ridsportcenter i bakgrunden.

Strategi för miljö och hållbarhet vid Smedstad Ridsportcenter

Vi på Smedstad Ridsportcenter har utvecklat en egen underavdelning för Hållbar hästsport 2025, Svenska ridsportförbundets miljö- och hållbarhetsstrategi, som är avpassad för vår ideella förening. Denna strategi för miljö- och hållbarhet är ett levande dokument som uppdateras årligen. Linköpings Fältrittklubbs styrelse äger och driver hållbarhetsfrågorna i samarbete med Haga Stall och Omsorg AB (HSOAB). Att värna miljön, hästarna och andra husdjur, liksom att gynna delaktighet, gemenskap och samvaro är en väsentlig del av vår ömsesidiga värdegrund vid Smedstad Ridsportcenter.

Syftet med vår gemensamma strategi för miljö- och hållbarhet är att möta omvärldens förändringar med ett proaktivt förhållningssätt. Med vår vision vill vi bli goda förebilder i häst- och ridsporten lokalt i Östergötland och skapa mervärde för våra medlemmar i form av en stark känsla av gemenskap. Denna känsla av samhörighet och gemenskap tar sin utgångspunkt i hästarnas välfärd och det sociala ansvar över artgränser och mänskliga olikheter som innefattas av vår eget begrepp ”Fair Eco Horesemanship”. Men också i den praktiska insikten att en aldrig kan bli full-lärd som ryttare eller hästmänniska; tanke och handling hänger ihop och måste ständigt övas i ett socialt sammanhang som länkar det lilla (exempelvis kroppens förändringar) med det stora sammanhanget. Framtidens förändringar är i det perspektivet verkligen något vi skapar tillsammans, nu och här.

Sommartorkor som drar upp kostnader på hö; smittor som överförs mellan stall och länder; skräp längs ridstigarna, allergier eller andra hälsotillstånd som drabbar oss lite olika; balansakten av att befinna sig som stall och ridsportsanläggning mitt i Tinnerö eklandskap – ett unikt område för såväl kultur- som naturvård inom Linköpings kommun: detta är exempel på sådant som idag gör oss väl medvetna om den snabba förändringstakten och betydelsen av frågor kring miljö, biologisk mångfald och social hållbarhet. Det innebär att LFKs medlemmar vill vara med och verka för en hållbar utveckling för den ”enda planeten som har hästar” (Svenska Ridportförbundet) och värna såväl det lokala som planetära samhälle vi är en del av.

Vår vision med miljö- och hållbarhetsarbetet: Att möta de globala målen
I Östergötland är Linköpings Fältrittklubb en lokal förebild i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor eftersom det genomsyrar all klubbverksamhet kring ryttare och andra hästmänniskor med olika behov och förutsättningar vid Smedstad Ridsportcenter. Arbetet görs med en global utblick på en planetär gemenskap av framtida generationer av människor, hästar och andra varelser i dess olikheter och egenheter. Därför har vi kopplat vår miljö- och hållbarhetsstrategi till de av FN uppsatta globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 som också är ett övergripande mål för svensk politik. Vi har också kopplat det till ett begrepp, vår egen uppfinning, som fungerar som ledstjärna för våra olika aktiviteter i och kring stallet.

Vår ledstjärna: ”Fair Eco Horsemanship”- jämlik och ekologiskt hållbar hästgemenskap
Linköpings Fältrittklubb (LFK) är en ideell förening som samlar människor i nästan alla åldrar med olika förmågor och förutsättningar genom sitt fokus på hästen och god häst-centrerad gemenskap. Vid Smedstad Ridsportcenter vilar denna gemenskap på värderingar som jämställdhet (rimlig rättvisa oavsett kön eller sexuell tillhörighet), jämlikhet (rimlig rättvisa oavsett social bakgrund, religion, funktionsvariation eller annat) och ekologiskt såväl som socialt hållbart förhållningssätt. Vi arbetar ständigt med bemötande-frågor för med att motarbeta utanförskap och möta samtidens hållbarhetsutmaningar.

Vad är hållbarhet?
Hållbarhet och hållbar utveckling betyder förmågan att möta samtidens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar om att skapa goda eller tillfredsställande sociala livsbetingelser utan att människors existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner för framtiden. I den så kallade Brundtlandrapporten, en FN-rapport från slutet av 1980-talet som leddes av Gro Harlem Brundtland, definierades hållbarhet och hållbarutvecklingen. Detta har utvecklats vidare med de globala hållbarhetsmålen, den så kallade Agenda 2030, och blivit en överordnande princip för FNs arbete och ett övergripande mål i svensk politik.

De globala målen för hållbar utveckling, ibland kallade för Agenda 2030, är ambitiösa globala mål som världens länder antagit för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom; Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; Att främja fred och rättvisa; och Att lösa klimatkrisen. Även Svenska Ridsportförbundet har anammat en miljö- och hållbarhetsstrategi för Hållbar Ridsport 2025 som bygger på idén om hästen som en planetskötare (se Svenska Ridsportförbundet, Bilaga 1 ”Hållbar utveckling och svensk ridsport med hästen som planetskötare”).

Smedstad Ridsportcenter och de globala målen
Vi på Smedstad Ridsportcenter förstår betydelsen av att sammankoppla miljömedvetenhet kring ekologiska samspel, djur och natur, med samhällsfrågor kring rättvisa, etik och jämlikhet eftersom den ena inte kan fungera utan den andra i praktiken. Det lokala har betydelse för det globala, och tvärtom.

Planetär gemenskap är en etik som görs i vardaglig praktik; i det lilla och lokala. Det skapas i samspelet i stallet och i bemötandet med andra, över olikheter.

Vi menar till och med att ett fokus på hästen och hästens välmående ger människor möjlighet att känna samhörighet med andra människor, med omvärlden och med andra icke-mänskliga varelser trots alla olikheter. För oss rör det sig om mellan-mänsklig gemenskap över generationsgränserna och ofta stora åldersskillnader som fokuserar hästar, men också stallets kaniner och det biologiska mångfalden som Tinnerö eklandskap (där vi befinner oss) erbjuder. Denna känsla av samhörighet (KASAM) gynnar i sin tur hälsa, etiska och hållbara förhållningssätt i vardagen, vilket blir till gagn för framtida planetära gemenskaper. Här stödjer vi oss på, och knyter an till, en bred forskning inom miljö- och djurorienterad humaniora om rättvisa och etik, hälsa och genus, kommunikation och interaktion, såväl som naturvetenskaplig forskning om klimatförändringar och hotad biologisk mångfald. Flera samarbeten och kunskapsöverföringar mellan verksamheten vid Smedstad ridsportcenter och forskning ser vi som gynnsamma för miljö- och hållbarhetsarbetet.

I praktiken då, hur gör vi på Smedstad Ridsportcenter för ökad hållbarhet?
Nedan följer en lista med praktiska saker som vi arbetar med. Den här listan ser vi regelbundet över och modifierar. Precis som vår strategi för miljö- och hållbarhet är listan levande.

Inköp och energi: Vi strävar efter att ha klass A+++ märkning vid inköp av vitvaror och  för energieffektivisering i allmänhet genom att släcka lampor och tänka klimatsmart i klubbens vardag. Vi bidrar till återvinning av plast och annat avfall.

Bemötande: Vi försöker också ge varandra energi genom omsorgsfullt bemötande över olikheter. Vi läser på, håller oss uppdaterade och hjälper varandra att upprätthålla hållbara praktiker utifrån vetenskapliga rön, äldre beprövade erfarenheter och nya insikter.

Mellan hemmet och stallet: Vi samarbetar med kommunen och bidrar till att informera kommunen om klubbens verksamhet och intressen – och om hur exempelvis kollektivtrafiken fungerar till stallet. Går det att ordna samåkning för medlemmarna? Fungerar kollektivtrafiken för medlemmar och barn i fritidsverksamheten? 

Återbruk: Det ordnas vid Smedstad Ridsportcenter hästloppisar, kläd- och utrustningsbytardagar och bidrar på så vis också till en mer hållbar konsumtion av hästsaker.

Hästarnas hållbarhet och välfärd: Ridskolans hästar gör ett hårt arbete både fysiskt och socialt. Varannan vecka går ridlärare och hästansvariga, skötare och stallvärd igenom varje individuell ridskolehäst och ponny, håller ett litet “utvecklingssamtal”. Vi strävar alltid efter hästens bästa och mer kunskap om vad det innebär. En viktig utvecklingspunkt för oss på Smedstad Ridsportcenter är storleken på hagarna: Går det att säkerställa större betesytor för ridskolehästarna och därmed öka deras artspecifika välbefinnande utan att den biologiska mångfalden i Tinnerö eklandskap riskeras?

Hållbara evenemang och tävlingar: I samarbete med HSOAB arbetar vi med att källsortera metall, plats, kartong, övrigt, matavfall och att panta burkar och flaskor. I samarbete med HSOAB strävar vi också efter att servera ekologiskt och närodlat i caféet, att vi arbetar mot målet att helt undvika engångsartiklar i plast till förmån för mer hållbara alternativ vid stora tävlingar. Vi bidrar till att alla känner sig välkomnade och sedda; liksom till att alla får delta och bidra med arbetsinsatser vid evenemang och tävlingar. Vi arbetar mot hållbara priser, exempelvis mindre plastmaterial och mer morötter och upplevelser som priser. Vi strävar också efter att snarast få till än mer effektiv sopsortering på läktarna, exempelvis för pantburkar.

Hästarnas välbefinnande – vår gemenskap, vår framtid: Linköpings Fältrittklubb vid Smedstad Ridsportcenter bidrar till att forma framtidens ledare, hästägare och medryttare i samhället genom att:

  1. arbeta mot social hållbarhet och bygga tillit mellan människor (oavsett kön, ålder, eller annan social status) och samhällsinstitutioner (skola, sjukvård, polis och rättsväsende) utifrån en grundläggande respekt för alla människors lika värde och rättigheter, men även utifrån en respekt för andra varelsers värde och eko-sociala rättigheter.
  2. skapa meningsfull verksamhet för barn, ungdomar och äldre baserad på gemenskap mellan människor och hästar som bidrar till en större känsla av samhällelig tillhörighet och delat ansvar för den stora sociala dimensionen av planetens miljö- och hållbarhetsfrågor
  3. låta alla delta på lika villkor och utveckla sin kompetens som hästmänniskor, även få en känsla av inflytande i LFK; att medlemmarna kan påverka sin situation. Alla idéer och alla arbetsinsatser är välkomna, vilket vårt eget system med Stallvärdar är ett bra exempel på.
  4. säkra människors och hästars välbefinnande och hälsa genom riskmedvetenhet, stallvett, säkerhetsarbete och en genomgripande omsorg för allas rätt till själslig och kroppslig hälsa.

Det är så vi formar och värnar vår gemenskap och framtidens ledarskap, stöpt i miljö- och social hållbarhetsstrategi om kopplar samman globala målsättningar med lokala stallpraktiker. Detta leder oss till vårt åtagande.

Åtagande: Miljö- och hållbarhetsarbete som vi gemensamt tar på oss vid Smedstad Ridsportcenter (alla medlemmar i LFK och HSOAB). Linköpings Fältrittklubb vars medlemmar är aktiva vid Smedstad Ridsportcenter åtar sig alltså att leva upp till och försöka gå längre än svenska lagar och regler kring miljö och hållbarhet: Som en ideell förening arbetar vi i LFK kontinuerligt med bemötandefrågor över olikheter (olika människor och olika hästar) och vi bidrar i verksamheten till hållbar utveckling och en känsla av gemenskap som kan utsträckas från det lokala till det planetära, socialt såväl som ekologiskt. Vi strävar efter att göra Fair Eco Horsemanship i praktiken utifrån våra olika förutsättningar och gemensamma intressen.

Källor och resurser för oss vid Smedstad Ridsportcenter samt vidare läsning för våra nyfikna medlemmar

Change, IPCC Climate. ”Mitigation of climate change.” Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 1454 (2014).

Crutzen, Paul J. ”The “anthropocene”. ”Earth system science in the anthropocene.” Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. 13-18.

De Globala Målen för Hållbar Utveckling: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
(tillgänglig 2019-12-16)

Environmental Humanities, online-tidskrift med öppen tillgång via Duke University Press till tvärvetenskaplig miljö- djur-, och kulturforskning.

Lessick, Mira, et al. ”Therapeutic horseback riding.” AWHONN lifelines 8.1 (2004): 46-53.

Moeller, Chris et al. (2018) Nature-based interventions in institutional and organisational settings: a scoping review, International Journal of Environmental Health Research, 28:3, 293-305.

Neimanis, Astrida, Cecilia Åsberg, and Johan Hedrén. ”Four problems, four directions for environmental humanities: Toward critical posthumanities for the Anthropocene.” Ethics & the environment 20.1 (2015): 67-97.

Neimanis, Astrida, Cecilia Åsberg, and Suzi Hayes. ”Post-humanist imaginaries.” Research Handbook
on Climate Governance. Edward Elgar Publishing, 2015.

Svenska Ridsportförbundet: Checklista för Miljö och Hållbarhet: https://ridsport.se/download/18.63569271833f889f9c85/1663225098642/miljochecken-2.pdf
 (tillgänglig 2023-11-08)

Svenska Ridsportförbundet, Om Hållbar Ridsport: https://ridsport.se/om-oss/hallbarhet
(tillgänglig 2023-11-08).

Hållbar ridsport 2025: Miljö- och hållbarhetsstrategi mot Ridsport 2025. Svenska Ridsportförbundet, november 2016.

Philo, Chris. “Animals, geography, and the city: notes on inclusions and exclusions”. Environment
and Planning D: Society and Space 13, 655-681.” (1995).

Rapport från Svenska Ridsportförbundet (2016): Hästen och hållbar utveckling: https://hastnaringen.se/app/uploads/2021/01/hasten-och-hallbar-utveckling.pdf
 (finns även på engelska).

Wilson H.F. “Animal Encounters: A Genre of Contact”. In: Böhm A., Ullrich J. (eds) Animal
Encounters. Cultural Animal Studies, vol 4. J.B. Metzler, Stuttgart, 2019.

Åsberg, Cecilia, Martin Hultman, and Francis Lee. Posthumanistiska nyckelstexter. Studentlitteratur AB, 2012.